NAGRADNA IGRA

Pravila nagradne igre »Osvoji napihljivčka«

1. člen

Po teh pravilih prireja OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Jurčkova cesta 226, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator) na področju Republike Slovenije nagradno igro v promocijske namene z naslovom »Osvoji napihljivčka« (v nadaljevanju: nagradna igra).

2. člen

Nagradna igra bo potekala na

Nagradna igra bo potekala od 21. 6. 2021 do 28. 6. 2021 do 23:59 ure.

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, imetniki Facebook profila, ki bodo v skladu s spodaj navedenimi navodili odgovorili na vprašanje. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri večkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

V igri ne smejo sodelovati zaposleni OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom, d.o.o. in DROM agency, d.o.o. ali kako drugače lastniško povezanih podjetij omenjenih družb. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

4. člen

Način sodelovanja v nagradni igri:
– Organizator bo v objavi na Facebook-u pozval sledilce, naj rešijo labirint in povežejo pare ter zapišejo še, katerega napihljivčka bi bili najbolj veseli.

Vsi sodelujoči, ki bodo v komentarju pravilno opravili zahtevano nalogo, se bodo neposredno uvrstili v žreb za nagrado.

5. člen

Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal tri (3) osebe, ki bodo prejele 1 x napihljiv obroč. Nagrada je opredeljena v 6. členu pravil. V časovnem obdobju trajanja nagradne igre bo organizator objavil po 1 objavo na Facebook strani OBI Slovenija in podelil skupno tri (3) nagrade.

6. člen

Posamezna nagrada je napihljiv obroč.

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR (z DDV).

Skupno število nagrajencev v času trajanje nagradne igre: trije (3).

Skupno število podeljenih nagrad v času trajanje nagradne igre: tri (3).

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedene v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade.

7. člen

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih podjetja DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto. Žreb naključnih zmagovalcev bo opravila aplikacija oz. program. Skupno bo komisija v času trajanja nagradne igre izvedla en (1) žreb.

8. člen

Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, v roku petih (5) delovnih dni po zaključku nagradne igre izvedla žreb med vsemi sodelujočimi.

Posamezen nagrajenec bo o izboru obveščen najpozneje v roku petih (5) delovnih dni po končanem žrebu preko:

– sporočila v komentarju objave, ki nagovarja sodelovanje v nagradni igri, na Facebook strani OBI Slovenija in zasebnega sporočila na Facebooku;

– Nagrajenec bo pozvan, da v roku dveh (2) dni pošlje podatke za dostavo nagrade. Če nagrajenec ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade. Nagrado bo nagrajenec prevzel v njegovi najbližji OBI poslovalnici ob predložitvi osebnega dokumenta, s katerim bo izkazal svojo istovetnost.

9. člen

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve, ker skupna vrednost nagrade ne presega 42 €.

10. člen

Od nagrajenca bo organizator zahteval sledeče osebne podatke:

– ime,
– priimek,
– naslov prebivališča.

Ti podatki se bodo zbirali in obdelovali z namenom izvedbe nagradne igre in prevzema nagrade.

Podatki nagrajenca se hranijo največ 1 leto, razen v kolikor zakon določa drugače.

Nagrajenec bo na poziv za posredovanje njegovih osebnih podatkov pisno privolil v obdelavo in hrambo le-teh z odgovorom »se strinjam«.

11. člen

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU)

2016/679) ter posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo, zagotavljamo naslednje pravice:

Pravica, da od OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Jurčkova cesta 226, Ljubljana, 1000 Ljubljana (upravljavec) kadarkoli zahtevam:

– Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

– Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

– Popravek netočnih osebnih podatkov.

– Omejitev obdelave, kadar:

– Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17. Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov

– Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.

– Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

– Da zame ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22. Splošne uredbe o varstvu podatkov.

– Pravico, da zoper upravljavca vložim pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

✓ Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov kontakt@obi.si.

✓ Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

✓ Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

✓ Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o.

12. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi, ki je podana na vstopni strani Facebook profila OBI Slovenija dostopnega na povezavi: https://www.facebook.com/obi.slo.

13. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov kontakt@obi.si.

14. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre.

Ljubljana, 21. 6. 2021, OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o.

Pravila nagradne igre »Ponudba meseca 2021«

1. člen

Po teh pravilih prireja OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Jurčkova cesta 226, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator) na področju Republike Slovenije nagradno igro v promocijske namene z naslovom »Ponudba meseca 2021« (v nadaljevanju: nagradna igra).

2. člen

Nagradna igra bo potekala na

– Instagram strani OBI Slovenija ki je dostopna na spletnem naslovu: https://www.instagram.com/obi_slovenija/ (v nadaljevanju Instagram stran OBI Slovenija)

Nagradna igra bo potekala vsak mesec od junija do decembra 2021.

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, imetniki Facebook profila, ki bodo v skladu s spodaj navedenimi navodili odgovorili na vprašanje. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri večkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradni egre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja.

4. člen

Način sodelovanja v nagradni igri:

– Organizator bo na Instagram-u pozval sledilce, naj OBI-jeve nove GIF-e rastlin prilepijo poleg svojih rastlin, na story označijo obi_slovenija in ga delijo. GIF-e najdejo v iskalniku pod ključnimi besedami #obi, #obislovenija, #zelenaoaza …

Vsi sodelujoči, ki bodo delili svoje rastline in jim dodali OBI-jev gif, se bodo neposredno uvrstili v žreb za nagrado.

5. člen

Med vsemi sodelujočimi bo organizator vsak mesec izžrebal tri (3) osebe, ki bodo prejele izbrane rastline tistega meseca. Nagrada je opredeljena v 6. členu pravil. V časovnem obdobju trajanja nagradne igre bo organizator objavil 7 objav na Instagram strani OBI Slovenija (• PONUDBA MESECA •) in podelil skupno enaindvajset (21) nagrad.

6. člen

Posamezna nagrada je aktualna rastlina meseca po izbiri (1 kos).

Skupno število nagrajencev v času trajanje nagradne igre: enaindvajset (21).

Skupno število podeljenih rastlin v času trajanje nagradne igre: enaindvajset (21).

7. člen

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih podjetja DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto. Žreb naključnih zmagovalcev bo opravila aplikacija oz. program. Skupno bo komisija v času trajanja nagradne igre izvedla sedem (7) žrebov.

8. člen

Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, izvedla mesečni žreb med vsemi sodelujočimi.

Posamezen nagrajenec bo o izboru obveščen najpozneje v roku dveh (2) delovnih dni po končanem žrebu preko:

– zasebnega sporočila na Instagramu;

– Nagrajenec bo pozvan, da v roku dveh (2) dni pošlje podatke za prevzem nagrade. Če nagrajenec ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade. Nagrado bo nagrajenec prevzel v njegovi najbližji OBI poslovalnici ob predložitvi osebnega dokumenta, s katerim bo izkazal svojo istovetnost.

9. člen

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve, ker skupna vrednost nagrade ne presega 42 €.

10. člen

Od nagrajenca bo organizator zahteval sledeče osebne podatke:

– ime,
– priimek,
– naslov prebivališča.

Ti podatki se bodo zbirali in obdelovali z namenom izvedbe nagradne igre in prevzema nagrade.

Podatki nagrajenca se hranijo največ 1 leto, razen v kolikor zakon določa drugače.

Nagrajenec bo na poziv za posredovanje njegovih osebnih podatkov pisno privolil v obdelavo in hrambo le-teh z odgovorom »se strinjam«.

11. člen

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU)

2016/679) ter posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo, zagotavljamo naslednje pravice:

Pravica, da od OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Jurčkova cesta 226, Ljubljana, 1000 Ljubljana (upravljavec) kadarkoli zahtevam:

– Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

– Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

– Popravek netočnih osebnih podatkov.

– Omejitev obdelave, kadar:

– Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17. Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov

– Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.

– Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

– Da zame ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22. Splošne uredbe o varstvu podatkov.

– Pravico, da zoper upravljavca vložim pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

✓ Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov kontakt@obi.si.

✓ Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

✓ Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

✓ Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o.

12. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi, ki je podana na vstopni strani Facebook profila OBI Slovenija dostopnega na povezavi: https://www.facebook.com/obi.slo.

13. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov kontakt@obi.si.

14. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre.

Ljubljana, 7. 6. 2021, OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o.

Prijavi se na OBI e-novice

Vedno dobro obveščeni

Prijavite se na naše e-novice ter tako nikoli ne zamudite aktualne ponudbe in promocijskih aktivnostih.